Veilig wonen in Hollandse Tuin

Vandaag heeft er een bericht gestaan in het Noordhollands Dagblad dat de woningen in de Hollandse Tuin worden gebouwd op vervuilde grond. Dat klinkt alsof de gezondheid van toekomstige bewoners in gevaar wordt gebracht, maar er is geen enkele reden tot zorg of ongerustheid. Er is absoluut geen gevaar voor de gezondheid. De Hollandse Tuin wordt een heerlijke en veilige plek om te wonen.

De Hollandse Tuin wordt gebouwd op het voormalige Schoehuijs-terrein. Hier bevonden zich in het verleden een garagebedrijf en een groothandel in tuinhout en bestrating. Op de plek waar de woningen van de Hollandse Tuin worden gebouwd is een aantal jaar geleden verkennend bodemonderzoek gedaan. Daaruit is gebleken dat op een paar plekken verontreinigingen in de grond zitten. Deze bestaan uit enkele metalen en asbest. In 2017 is uitgebreid nader bodemonderzoek gedaan en daarin zijn de eerder aangetoonde verontreinigingen met minerale olie en chloornaftaleen niet meer gevonden. De verontreiniging met PCB is niet aanwezig op de locatie van de toekomstige woningen en tuinen, maar in een smalle groenstrook langs de openbare weg. In het grondwater zijn geen verontreinigen aangetoond.

Saneringsmethode die overal wordt toegepast 

Binnen de geldende wet- en regelgeving is met toestemming van de gemeente Alkmaar gekozen voor een veelvoorkomende saneringsmethode die in veel stedelijke gebieden in Nederland wordt toegepast. De saneringsmethode houdt in dat alleen waar dit nodig is, een leeflaag van circa 1 meter met voor woningen met tuin geschikte grond wordt aangebracht bovenop achterblijvende restverontreinigingen in de ondergrond. Daartussenin wordt een signaleringsdoek aangebracht om contactmogelijkheden te voorkomen. In de kruipruimte wordt signaleringsdoek aangebracht met daarbovenop een laag schoon zand. Vooraf aan het aanbrengen van het signaleringsdoek wordt waar nodig verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Deze manier van grondsanering is zeer algemeen in de bouwbranche. Deze wordt in talloze nieuwbouwprojecten in Nederland en ook elders in Alkmaar toegepast. Deze methode is conform de wettelijke regels.

Geen risico’s voor gezondheid

Binnenkort wordt gestart met de sanering van het terrein. Dit gebeurt onder toezicht van een milieukundige begeleider. Als de sanering is voltooid, is de Hollandse Tuin geschikt voor woningen met tuin en een veilige plek om te wonen. Er zijn dan geen risico’s meer voor de volksgezondheid en het milieu. Een schutting neerzetten mag gewoon. De meeste schuttingpalen gaan niet dieper dan 60 cm. Ook een vijver graven mag gewoon. De ideale vijverdiepte is 80 cm. Mocht een bewoner onbewust toch een gat maken in het signaleringsdoek, dan is er geen reden tot paniek. Het doek geldt alleen als waarschuwing voor mensen die graven, dat ze op circa een meter diep zijn en zonder toestemming niet verder mogen graven.

Gezondheid van bewoners staat voorop

De bewuste clausule is ter informatie opgenomen in het koopcontract, vertelt directeur Johan Groen van Bot Bouw Initiatief. “Dat hebben we juist gedaan om zo zorgvuldig mogelijk te zijn richting de kopers. Bot Bouw zet bij al haar nieuwbouwprojecten de gezondheid van de toekomstige gebruikers voorop. Hollandse Tuin wordt een mooie, veilige, kindvriendelijke wijk, waar mensen nog tot in lengte van jaren heerlijk en zorgeloos zullen wonen.”